PDF – ke stažení

Ing. Eva Zátopková, U Kostelíčka 1977, 75301 Hranice, IČO: 74324250

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Plavání kojenců a batolat a rodičů s dětmi – PLAVÁČEK

Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………….

Datum narození………………………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………………..

Zdravotní stav dítěte: potvrzení od lékaře:

Potvrzuji, že jsem byla seznámena s pokyny pro účastníky kurzu plavání a svým podpisem stvrzuji, že se jimi budu řídit.V případě nedodržení těchto pokynů, beru na vědomí, že můžu být z kurzu plavání vyloučen(a) a náklady na výcvik, které jsem uhradil(a) mi nebudou navráceny.Při pobytu a pohybu v bazénových prostorách (vstupní hala, herny, šatny, sprchy, bazén), zodpovídám sám(a) za bezpečnost svého dítěte (dětí). Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem byla seznámena s pokyny pro účastníky kurzu, ale především s provozním řádem Plavecké školy Lumíra Zátopka.

Kurzovné je nevratné. Lekce nepřevádíme do dalších kurzů. Veškeré lekce vyberte do konce kurzu.

V:…………………….. Dne:………………………

Podpis účastníka ( zákonného zástupce) :……………………………..

Informace o zpracovávání osobních údajů

Za účelem poskytování služeb vyplývajících ze smlouvy na poskytnutí kurzu plavání kojenců a batolat jsou správcem, Ing. Evou Zátopkovou, se sídlem U Kostelíčka 1977, 75301 Hranice IČ:74324250 (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) zpracovávány osobní údaje Vás a Vašeho dítěte potřebné k plnění z výše definované smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:* jméno a příjmení dítěte* Vaše jméno a příjmení jakožto zákonného zástupce* datum narození dítěte* e-mailová adresa* telefonní číslo* zdravotní stav dítěte

Důvodem pro zpracovávání těchto údajů je zabezpečení bezproblémového chodu kurzu, zavedení do Omluvného programu a splnění bezpečnostních opatření vyplývajících ze smlouvy na poskytnutí kurzu plavání. Správce tyto údaje zpracovává po dobu trvání smlouvy na poskytnutí kurzu plavání. K osobním údajům Vás a Vašeho dítěte má přístup správce a osoby, které jsou s ním v pracovněprávním vztahu. Dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rámci Omluvného programu pověřenou osobou na základě pracovněprávního vztahu.

Po ukončení smlouvy jsou Vámi poskytnuté osobní údaje touto přihláškou vymazány s výjimkou osobního údaje představující jméno dítěte, jméno zákonného zástupce a zdravotní stav dítěte, a to s ohledem na čl. 9 odst. 2 písm. f) a čl. 17 odst. 3 písm. e) Nařízení po dobu 3 let od ukončení smlouvy. Dále jsou pro účely účetnictví uchováván osobní údaj Vašeho jména a příjmení po dobu 10 let v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s oprávněním zpracovávat Vaše osobní údaje na základě smlouvy na poskytnutí kurzu plavání máte právo na:* přístup k poskytnutým osobním údajům a kopie zpracovávaných osobních údajů* opravu, resp. doplnění osobních údajů* vznést námitku proti zpracovávání* nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky zahrnujíce i profilování* právo na výmaz či omezení zpracování osobních údajů po zániku právního důvodu k jejich zpracování* požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak jsou tyto údaje zajištěny proti jejich zneužití* podání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

V případě, že si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás prosím formou e-mailu či dopisu (kontaktní údaje: U Kostelíčka 1977, 75301 Hranice, zatopekl@seznam.cz). Vzor žádosti ve formátu pdf je dostupný na stránkách plavecké školy odkaz: http://plaveckaskolahranice.cz/vzor-zadost-subjektu-udaju/