Vážení rodiče,

 snad se nám již nebude nic měnit a tak můžeme dát konečně vědět, jak to bude s tábory a testováním.

Příměstské tábory nejsou ve vládním opatření nijak omezeny a platí pro ně tedy obecná pravidla pro využívání vnitřních sportovišť.

Každý účastník tedy přinese Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování, které naleznete na našich stránkách v tomto odkazu: Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a testování

Každý návštěvník musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19  !!!!

  • a)osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c)  osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn  v  seznamu  uznaných  národních  certifikátů  na  internetových  stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • d)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e)osoba  ve škole  nebo  školském  zařízení  absolvovala podle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví nejdéle  před  72  hodinami  test  nastanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládá čestným prohlášením,  resp.  čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.