10.1. 2017 v 18.00
sraz v 17:45 ve vestibulu Plovárny